1. Společnost

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o.

Čestlice, Obchodní 105, okres Praha-východ, PSČ 25170
IČO: 458 01 924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 10773

Předkládáme vám shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše společnost řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018.

Naše společnost podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností.

V souladu s GDPR zpracovává naše společnost osobní údaje dle těchto zásad:

  1. Zákonnost, korektnost a transparent: Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů 3. osob, nebo udělený souhlas subjektu údajů). Naše společnost provádí zpracování transparentně a subjekty údajů informuje o tom, jak je s jejich osobními údaji nakládáno, kdo k nim má přístup, jaká mají práva.
  2. Účelové omezení: Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (vedení nezbytné účetní, personální evidence a obchodní evidence).
  3. Minimalizace údajů: Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.
  4. Přesnost: Zpracováváme pouze aktuální osobních údajů, které odrážejí skutečný stav věci.
  5. Omezení uložení: Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.
  6. Integrita, důvěrnost: Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.
  7. Odpovědnost: Jsme kdykoli schopni doložit soulad dodržování zásad dle bodů 1. – 6.

V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, obchodních partnerů nebo jiných třetích osob). V takovém případě se jedná zejména o zpracování základních kontaktních nebo identifikačních údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou přesně popsána v souhlasu.

Společnost přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení pravidel pro práci s danými informačními systémy, zajištění, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, vypracování dokumentace k přijatým technickoorganizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti instalací zámků a dalších bezpečnostních prvků, apod.

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší společnosti přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například správu informačních technologií (IT). Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR.

Předávání osobních údajů do zahraničí neprovádíme. Kdyby k této situaci došlo budeme o takovém to chystaném předání dotčené subjekty údajů vždy informovat.

Společnost má zavedený systém hlášení případných bezpečnostních incidentů. V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme v souladu s GDPR za účelem minimalizace možných škod a provádíme příslušná hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že budete mít k rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů v naší společnosti jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat buď telefonicky na čísle: +420 227 629 111 nebo elektronicky na adrese ttp.recepce@tsusho.cz.

Pokud máte zájem od nás nadále dostávat informace o aktuálních akcích a nabídkách ze světa Toyota a Lexus, vyplňte prosím Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení jednoduchou aktivací svého osobního profilu na https://gdpr.toyota.cz/, kde naleznete všechny potřebné informace.

Pavel Vávra

Jednatel společnosti
21.05.2018