1. Právní informace
 2. Zasady ochrany soukromi

Obecné zásady ochrany soukromí a osobních údajů společnosti Toyota

Toyota Motor Europe NV/SA („TME“)
+
[Toyota Central Europe sp.z o.o.]

1. Úvod

Společnost Toyota respektuje vaše soukromí. Ať už se společností Toyota jednáte jako zákazník, spotřebitel, zástupce veřejnosti atd., máte právo na ochranu svých Osobních údajů. Tyto údaje se mohou týkat vašeho jména, telefonního čísla, e-mailové adresy, ale také identifikačního čísla vozidla (VIN), (zeměpisné) polohy atd. 

V těchto obecných zásadách ochrany soukromí a osobních údajů společnosti Toyota (dále jen „tyto Zásady“) popisujeme, jak shromažďujeme vaše Osobní údaje a proč je shromažďujeme, co s vašimi Osobními údaji děláme, s kým je sdílíme, jak je chráníme a jaké volby můžete ohledně svých Osobních údajů učinit. 

Tyto Zásady se vztahují na zpracování vašich Osobních údajů v rámci různých služeb, nástrojů, aplikací, webových stránek, portálů, (online) prodejních akcí, marketingových akcí, sponzorovaných platforem sociálních médií atd., které jsou poskytovány nebo provozovány námi nebo naším jménem.  Tyto Zásady obsahují obecná pravidla a vysvětlení. Doplňují je samostatná specifická oznámení o ochraně osobních údajů týkající se konkrétních služeb, nástrojů, aplikací, webových stránek, portálů, (online) prodejních akcí, marketingových akcí, sponzorovaných platforem sociálních médií atd., které jsou poskytovány nebo provozovány společností Toyota nebo jejím jménem. Tato oznámení o ochraně osobních údajů vám budou sdělena vždy, když budou vaše Osobní údaje potřebné v rámci výše uvedených činností (například prostřednictvím webových stránek, portálů, jednotlivých komunikačních služeb, newsletterů, upomínek, průzkumů, nabídek, akcí atd.).

Tyto zásady se vztahují na veškeré vaše Osobní údaje shromažďované a používané společností Toyota Motor Europe NV/SA a/nebo [Toyota Central Europe sp.z o.o.] (v těchto Zásadách společně dále jen jako „Toyota“, „my“, „nás“ a „naše“). 

Přijmete-li ustanovení těchto Zásad, souhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše Osobní údaje způsobem, který je uveden v těchto Zásadách. 

Na konci těchto Zásad najdete definice některých klíčových pojmů, které jsou v těchto Zásadách použity a které začínají velkými písmeny (například Osobní údaje, Zpracování, Správce údajů...). 

2. Kdo zodpovídá za zpracování vašich Osobních údajů?

Toyota Motor Europe NV/SA („TME“)

Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60

1140 Brusel

Belgie

 

a/nebo

Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE), zapsanou v Národním soudním rejstříku pod č. KRS 0000025715.

3. NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO POŽADAVKŮ? KONTAKTNÍ MÍSTO PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zřídili jsme Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů, které bude vyřizovat vaše dotazy nebo požadavky týkající se těchto Zásad, jakéhokoli konkrétního oznámení o ochraně osobních údajů, vašich Osobních údajů (a jejich Zpracování). 

V případě jakýchkoli dotazů, žádostí nebo stížností týkajících se uplatňování těchto Zásad nebo pro uplatnění vašich práv, jak je popsáno v těchto Zásadách, nás můžete kontaktovat na Kontaktním místě pro ochranu osobních údajů:

 • dpo@toyota.cz nebo
 • Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE), zapsanou v Národním soudním rejstříku pod č. KRS 0000025715. 

4. Hlavní zásady

Vážíme si vašich Osobních údajů, které jste nám svěřili, a zavazujeme se zpracovávat vaše Osobní údaje čestně, transparentně a bezpečně. Hlavní zásady, které společnost Toyota uplatňuje, jsou následující:

 • Zákonnost: vaše Oosobní údaje budeme shromažďovat pouze spravedlivým, zákonným a transparentním způsobem.
 • Minimalizace údajů: omezíme shromažďování vašich Osobních údajů na to, co je přímo relevantní a nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Omezení účelu: vaše Osobní údaje budeme shromažďovat pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebudeme je dále zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Správnost: budeme udržovat správnost a aktuálnost vašich Osobních údajů.
 • Zabezpečení a ochrana údajů: zavedeme technická a organizační opatření, která zajistí odpovídající úroveň zabezpečení a ochrany údajů, mimo jiné s ohledem na povahu vašich Osobních údajů, které mají být chráněny. Tato opatření zajišťují prevenci neoprávněného zveřejnění nebo přístupu, náhodného nebo nezákonného zničení, náhodné ztráty nebo pozměnění a jakékoli jiné nezákonné formy Zpracování. 
 • Přístup a oprava: vaše Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s vašimi zákonnými právy. 
 • Omezení uchovávání: vaše Osobní údaje budeme uchovávat v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů a ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Ochrana při mezinárodním přenosu: zajistíme, aby veškeré vaše Osobní údaje přenášené mimo EHP byly náležitě chráněny.
 • Záruky vůči třetím stranám: zajistíme, aby přístup k Osobním údajům ze strany třetích stran (a jejich předávání třetím stranám) probíhal v souladu s platnými právními předpisy a s vhodnými smluvními zárukami. 
 • Zákonnost přímého marketingu a soubory cookie: pokud vám zasíláme propagační materiály nebo do vašeho počítače ukládáme soubory cookie, dbáme na to, abychom tak činili v souladu s platnými právními předpisy.

5. ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Které osobní údaje shromažďujeme a na základě jakých právních důvodů

Kdykoli budeme vyžadovat vaše Osobní údaje, budeme vás vždy jasně informovat, které vaše Osobní údaje shromažďujeme. Tyto informace vám budou poskytnuty prostřednictvím samostatného oznámení o ochraně osobních údajů, které bude například součástí konkrétních služeb (včetně komunikačních služeb), elektronických zpravodajů, upomínek, průzkumů, nabídek, pozvánek na akce atd. 

Upozorňujeme, že v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů mohou být vaše Osobní údaje zpracovávány, pokud:

 • jste nám udělili souhlas pro účely Zpracování (jak je popsáno v oznámení o ochraně osobních údajů týkajícím se daného Zpracování). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že máte vždy právo svůj souhlas kdykoli odvolat; nebo
 • je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo
 • tímto Zpracováním sledujeme oprávněný zájem, který není převážen vašimi právy na ochranu soukromí. Tento oprávněný zájem vám bude řádně sdělen v oznámení o ochraně osobních údajů týkajícím se daného Zpracování.
 • je to vyžadováno zákonem.

6. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebudeme je dále zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. 

Takovým účelem může být vyřízení objednávky, kterou jste zadali, vylepšení zážitku z vaší návštěvy na některé z našich webových stránek nebo portálů, zlepšování našich produktů a služeb obecněji, nabídka služeb nebo aplikací, marketingové akce atd. Účel každého Zpracování vašich Osobních údajů bude jasně definován v konkrétním oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje k danému Zpracování. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bude k dispozici například na webových stránkách nebo portálu, v aplikaci, v elektronickém zpravodaji atd.). 

7. UDRŽOVÁNÍ SPRÁVNOSTI A AKTUÁLNOSTI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je pro nás důležité udržovat přesné a aktuální záznamy vašich Osobních údajů. O případných změnách nebo chybách ve vašich Osobních údajích nás co nejdříve informujte na Kontaktním místě pro ochranu osobních údajů (viz oddíl 3 „Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo požadavků?“). Podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že jakékoli nepřesné nebo neaktuální Osobní údaje budou vymazány nebo odpovídajícím způsobem upraveny.

8. PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo na přístup ke svým Osobním údajům, které zpracováváme, a v případě, že jsou vaše Osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu nebo výmaz. Potřebujete-li další informace týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů nebo chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás na Kontaktním místě pro ochranu osobních údajů (viz oddíl 3 „Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo požadavků?“).

9. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které vaše Osobní údaje zpracováváme, nebo po dobu stanovenou zákonem.  Informace o tom, jak dlouho budou určité Osobní údaje pravděpodobně uchovávány, než budou odstraněny z našich systémů a databází, získáte na Kontaktním místě pro ochranu osobních údajů (viz oddíl 3 „Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo požadavků?“).

10. OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme zavedený soubor technických a organizačních bezpečnostních opatření na ochranu vašich Osobních údajů před nezákonným nebo neoprávněným přístupem nebo použitím, jakož i před náhodnou ztrátou nebo narušením jejich integrity. Byly navrženy s ohledem na naši IT infrastrukturu, potenciální dopad na vaše soukromí a související náklady a v souladu s platnými standardy a postupy v odvětví.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány Zpracovatelem údajů třetí strany pouze v případě, že se tento Zpracovatel údajů zaváže dodržovat tato technická a organizační opatření pro zabezpečení údajů.

Zachování bezpečnosti údajů znamená ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich Osobních údajů: 

(a) Důvěrnost: vaše Osobní údaje budeme chránit před nežádoucím zpřístupněním třetím stranám.

(b) Integrita: vaše Osobní údaje budeme chránit před úpravou neoprávněnými třetími stranami.

(c) Dostupnost: zajistíme, aby oprávněné subjekty měly v případě potřeby přístup k vašim Osobním údajům.

Naše postupy zabezpečení údajů zahrnují: zabezpečení přístupu, zálohovací systémy, monitorování, kontrolu a údržbu, řízení bezpečnostních incidentů a kontinuity atd.

11. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE NEBO PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. To nám pomáhá poskytovat vám lepší služby při prohlížení našich webových stránek a také nám to umožňuje vylepšovat naše stránky.

Další informace o používání souborů cookie a o tom, jak se jim vyhnout, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou k dispozici na https://www.toyotatsushopruhonice.cz/pravni-informace/nastaveni-souboru-cookie/nastaveni.

12. SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely, pro které vaše Osobní údaje shromažďujeme, je můžeme poskytnout následujícím kategoriím příjemců:

a) V rámci našich organizací a prostředí naší značky:

 • Naši pověření zaměstnanci;
 • Naše přidružené a dceřiné společnosti;
 • Členové naší sítě autorizovaných prodejců a servisů, se kterými jste byli v kontaktu;

b) Obchodní partneři třetích stran:

 • Reklamní, marketingové a propagační agentury: pomáhají nám s realizací a analýzou efektivity našich reklamních kampaní a propagačních akcí; 
 • Obchodní partneři: například důvěryhodné společnosti, které mohou používat vaše Osobní údaje k tomu, aby vám poskytly služby a/nebo produkty, které jste si vyžádali, a/nebo které vám mohou poskytovat marketingové materiály (pokud jste se zasíláním takových marketingových materiálů souhlasili). Žádáme tyto společnosti, aby vždy jednaly v souladu s platnými zákony a těmito Zásadami a aby věnovaly velkou pozornost důvěrnosti vašich Osobních údajů;
 • Poskytovatelé služeb společnosti Toyota: společnosti, které poskytují služby pro společnost Toyota nebo jejím jménem, a to za účelem poskytování těchto služeb (společnost Toyota může například sdílet vaše Osobní údaje s externími poskytovateli služeb souvisejících s IT);

c) Ostatní třetí strany:

 • pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to ze zákona nezbytné k ochraně společnosti Toyota
  • k dodržování zákonů, vyhovění žádostem úřadů, soudním příkazům, dodržení zákonných postupů atd.; 
  • k ověření nebo vynucení dodržování zásad a dohod společnosti Toyota a
  • k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Toyota a/nebo jejích zákazníků;
 • v souvislosti s podnikovými transakcemi: v souvislosti s převodem nebo odprodejem celého podniku nebo jeho části nebo jinak v souvislosti s fúzí, konsolidací, změnou kontroly, reorganizací nebo likvidací celého podniku společnosti Toyoty nebo jeho části.

Upozorňujeme, že příjemci třetích stran uvedení v bodech b) a c) výše – zejména poskytovatelé služeb, kteří vám mohou nabízet produkty a služby prostřednictvím služeb nebo aplikací společnosti Toyota nebo prostřednictvím svých vlastních kanálů – od vás mohou samostatně shromažďovat Osobní údaje. V takovém případě jsou tyto třetí strany výhradně odpovědné za kontrolu těchto Osobních údajů a vaše jednání s nimi se řídí jejich podmínkami.

13. KONKRÉTNÍ KONTAKT S NAŠIMI AUTORIZOVANÝMI PRODEJCI A SERVISY

Pokud si zakoupíte vůz nebo jiný výrobek či službu u některého z našich autorizovaných prodejců nebo autorizovaných servisů nebo pokud jim poskytnete své osobní údaje, budete mít s tímto autorizovaným prodejcem nebo autorizovaným servisem samostatný vztah. V takovém případě se stanou správcem vašich Osobních údajů, případně společně s námi. Veškeré dotazy nebo požadavky týkající se shromažďování a používání vašich Osobních údajů některým z autorizovaných prodejců nebo autorizovaných servisů směřujte přímo na ně.

14. POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Pokud v nástroji Toyota (webové stránky, portál...) použijete konkrétní přihlášení ze sociálního média (například z vašeho účtu na Facebooku), zaznamená společnost Toyota vaše Osobní údaje dostupné na tomto sociálním médiu, přičemž vaše použití takového sociálního média znamená, že jste výslovně povolili předání vašich Osobních údajů zaznamenaných společností Toyota prostřednictvím jejího nástroje. 

Společnost Toyota někdy usnadňuje zveřejňování (osobních) údajů prostřednictvím sociálních médií, jako je Twitter a Facebook. Tato sociální média mají své vlastní podmínky použití, které je třeba zohlednit při aktivitě na sociálních sítích. Připomínáme, že zveřejnění údajů na sociálních sítích může mít určité důsledky, včetně důsledků pro vaše soukromí nebo soukromí osob, jejichž Osobní údaje sdílíte, jako je například nemožnost stažení zveřejněných údajů v krátké lhůtě. Za vámi zveřejněné údaje nesete plnou odpovědnost. Společnost Toyota v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

15. PŘEDÁNÍ MIMO EHP

Vaše Osobní údaje mohou být předávány příjemcům, kteří mohou být mimo EHP, a mohou být zpracovávány námi a těmito příjemci mimo EHP. V souvislosti s jakýmkoli přenosem vašich Osobních údajů do zemí mimo EHP, které obecně neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako v EHP, zavede společnost Toyota vhodná specifická opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany vašich Osobních údajů. Tato opatření mohou spočívat například v tom, že se s příjemci dohodnou na závazných smluvních doložkách, které takovou odpovídající úroveň ochrany zaručují.

Vždy vás budeme jasně informovat, kdykoli budou vaše Osobní údaje předány mimo EHP. Tyto informace vám budou poskytnuty prostřednictvím samostatného oznámení o ochraně osobních údajů, které bude například součástí konkrétních služeb (včetně komunikačních služeb), elektronických zpravodajů, upomínek, průzkumů, nabídek, pozvánek na akce atd. 

16. VAŠE VOLBY A VAŠE PRÁVA

Chceme být vůči vám co nejtransparentnější, abyste se mohli smysluplně rozhodnout, jak chcete, abychom vaše Osobní údaje používali.

 • Vaše volby ohledně toho, jak chcete být kontaktováni

V této souvislosti si můžete různě volit, jakým způsobem chcete být námi kontaktováni, jakým kanálem (například e-mailem, poštou, prostřednictvím sociálních médií, telefonicky...), za jakým účelem a jak často, a to úpravou nastavení ochrany soukromí na příslušném zařízení nebo aktualizací svého uživatelského profilu či profilu účtu nebo provedením pokynů k odhlášení z odběru obsažených ve sdělení.

Vezměte prosím na vědomí, že ve výchozím nastavení, pokud volbu neučiníte, budete dostávat naše propagační sdělení s obvyklou frekvencí příslušného zveřejnění. 

 • Vaše Osobní údaje

Vždy se na nás můžete obrátit na Kontaktním místě pro ochranu osobních údajů (viz oddíl 3 „Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo požadavků?“) a zjistit, jaké Osobní údaje o vás máme a jaký je jejich původ. Za určitých podmínek máte právo obdržet své Osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžně používaném, strukturovaném strojově čitelném formátu a předat své Osobní údaje třetí straně dle vašeho výběru.

 • Vaše opravy

Pokud zjistíte ve svých Osobních údajích chybu nebo je shledáte neúplnými či nesprávnými, můžete od nás požadovat jejich opravu nebo doplnění.

 • Vaše omezení

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich Osobních údajů (například během kontroly správnosti vašich Osobních údajů).

 • Vaše námitky

Můžete také vznést námitku proti používání vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu (pokud si to přejete, můžete nám také sdělit, jakým kanálem a jak často chcete být námi kontaktováni) nebo proti sdílení vašich Osobních údajů s třetí stranou za tímtéž účelem.

Svůj souhlas s dalším Zpracováním Osobních údajů, které jste nám poskytli, můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na Kontaktním místě pro ochranu osobních údajů (viz oddíl 3 „Na koho se můžete obrátit v případě dotazů nebo požadavků?“).

Kromě toho nás můžete požádat o vymazání jakýchkoli údajů, které se vás týkají (s výjimkou některých případů, například k prokázání transakce nebo vyžaduje-li to zákon).

A konečně upozorňujeme, že máte právo podat stížnost na Správce údajů u příslušného orgánu pro ochranu údajů (dále jen „orgán pro ochranu údajů“).

V případě TME (jakožto Správce údajů) je příslušným orgánem pro ochranu údajů belgický úřad pro ochranu údajů. V případě Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE), zapsanou v Národním soudním rejstříku pod č. KRS 0000025715.

jakožto Správce údajů je příslušným orgánem pro ochranu:

Office for Personal Data Protection se sídlem v st. Stawki 2, 00-193 Warsaw.

17. PRÁVNÍ INFORMACE

Požadavky těchto Zásad doplňují a nenahrazují žádné další požadavky vyplývající z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. V případě rozporu mezi tím, co je uvedeno v těchto Zásadách, a požadavky platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, mají přednost platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Společnost Toyota může tyto Zásady kdykoli změnit. Pokud se tak stane, upozorníme vás na případné změny a požádáme vás, abyste si znovu přečetli nejnovější verzi našich Zásad a potvrdili, že s nimi souhlasíte. Tyto Zásady můžete také pravidelně kontrolovat na stránkách toyota.cz a informovat se o případných změnách. 

18. DEFINICE POJMŮ

V těchto Zásadách mají níže uvedené pojmy následující význam: 

(a) Správcem údajů se rozumí organizace, která určuje účely a způsob zpracování vašich Osobních údajů. Pokud vás neinformujeme jinak, je/jsou Správcem (Správci) údajů společnost Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brusel, Belgie) a/nebo Toyota Central Europe sp. z o.o.,. Další informace vám mohou být poskytnuty prostřednictvím samostatného oznámení o ochraně osobních údajů, které bude například součástí konkrétních služeb (včetně komunikačních služeb), elektronických zpravodajů, upomínek, průzkumů, nabídek, pozvánek na akce atd. 

(b) Zpracovatelem údajů se rozumí osoba nebo organizace, která zpracovává vaše Osobní údaje jménem Správce údajů.

(c) Kontaktním místem pro ochranu osobních údajů se rozumí kontaktní místo (tj. osoba jmenovaná společností Toyota v příslušné zemi), na které se můžete obrátit se svými dotazy nebo požadavky týkajícími se těchto Zásad a/nebo (Zpracování) vašich Osobních údajů a které tyto dotazy a požadavky vyřídí.

(d) EHP znamená Evropský hospodářský prostor (= členské státy Evropské unie + Island, Norsko a Lichtenštejnsko).

(e) Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které se vás přímo týkají nebo které umožňují vaši identifikaci, jako je například vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla (VIN), (zeměpisná) poloha atd. 

(f) Zpracováním se rozumí shromažďování vašich Osobních údajů, přístup k nim a všechny formy jejich používání.